Stienen.nl: Verantwoording van de stamboom

De stamboomgegevens op deze website zijn ontleend aan drie verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd met ons geslacht als onderwerp: het onderzoek van de 'Weertse' pater Jos. Stijnen en het onderzoek van J.G.M. Stienen - die beide in Limburg beginnen - en ons eigen onderzoek vanuit Brabant - dat in Weert uitkwam.
Klik voor een overzicht van alle personen of van plaats- en geslachtsnamen op deze site.
Omdat de onderzoeksmethodes die gehanteerd zijn bij het samenstellen van de onderzoeken sterk van elkaar afwijken, worden de verschillende onderzoeken hier afzonderlijk toegelicht, waarna wordt ingegaan op de aansluiting ertussen. Aan het eind van deze pagina staat beknopt weergegeven hoe tijdens de samenstelling de on-line stamboom is omgegaan met privacy.

Stienen-Stijnen in Weert
De "Weert" boom is gebaseerd op het werk van pater Jos. Stijnen uit Altweerterheide. In de jaren '80 van de 20e eeuw heeft hij zich verdiept in het geslacht Stienen-Stijnen. Hij heeft zich daarbij, zoals hij zelf aangeeft in zijn werk Ter Herinnering aan de Reünie van de Familie Stienen-Stijnen uit 1985, met name gebaseerd op de kerkelijke archieven in Weert en omgeving. Omdat onze voorlopige stamvader, Sil Stijnen (geboren ca. 1620) uit Weert kwam en het geslacht zich daar langdurig gehandhaafd heeft, bevat het werk van pater Stijnen de meeste afstammelingen van Sil Stijnen in Weert en omgeving. De overzichten van de afstammelingen van hen die Weert verlieten, zijn aanzienlijk minder compleet.
In de verschillende manuscripten van Jos. Stijnen die gebruikt zijn voor de samenstelling van deze boom op internet, werden personen soms aangeduid met hun roepnaam, soms met hun eerste doopnaam of voorletters, soms met hun volledige doopnamen. Voor geboorte of doop, huwelijk en overlijden, hebben we alleen jaartallen teruggevonden. Deze zijn ook als zodanig overgenomen, hoewel later onderzoek soms heeft aangetoond dat er onjuistheden inzaten. Zo is Silvester Stijnen (B1) waarschijnlijk in 1665 geboren en niet in 1670. Lang niet van alle personen in deze Weert-boom is aangegeven waar zij geboren, getrouwd of begraven zijn. Soms is expliciet aangegeven dat een bepaalde gebeurtenis zich buiten Weert afspeelde. In de meeste - maar lang niet alle - gevallen dat niets vermeld is, wordt waarschijnlijk Weert bedoeld.
De nummering die pater Stijnen gebruikte, gaat uit van de stamvader Mattheus Stijnen en dus niet van zijn vader Sil (Marcellus). Mattheus krijgt de letter A. Zijn zoons die nageslacht hebben voortgebracht krijgen de letter B, gevolgd door hun 'rangnummer'. Tot en met generatie 'G' wordt dit consequent doorgevoerd, maar vanaf generatie 'H' krijgt vrijwel elke zoon een rangnummer.
De volgende geboortejaren komen ongeveer overeen met de generaties :
A. 1643
B. 1665 - 1680
C. 1700 - 1720
D. 1730 - 1760
E. 1770 - 1800
F. 1800 - 1840
G. 1830 - 1890
H. 1850 - 1930
I. 1885 - 1970
J. 1920 - 1970
K. 1950 - 1980*
* einde onderzoek
In het werk van Jos. Stijnen komen meer dan 700 personen voor, waarvan 20% de naam Stienen draagt, 50% de naam Stijnen en de overige 30% aangetrouwd is. Van de meer dan 200 huwelijken, is 60% met een mannelijke Stienen of Stijnen gesloten en 40% met een vrouwelijke Stienen of Stijnen. In twee gevallen trouwt een Stijnen met een Stienen.

Het onderzoek van J.G.M. Stienen
Dhr. J.G.M. Stienen uit Roermond heeft vanaf begin jaren '90 uitgebreid onderzoek gedaan naar ons geslacht. Hij heeft hiervoor - naast onderzoek in archieven - ook familieleden benaderd via de telefoon of per brief. De resultaten van zijn onderzoek worden op dit moment bewerkt en zullen geleidelijk ook op deze website verschijnen, met uitzondering van de gegevens die onder de Wet bescherming persoonsgegevens vallen.
Stienen in Brabant: de afstammelingen van Jean Mathieu Stienen
Dit deel is gebaseerd op eigen onderzoek in de archieven van onder andere Breda, Eindhoven, Meijel, Weert, Helmond en het Rijksarchief Limburg te Maastricht. Tot aan 1798/1811 zijn de DTB boeken van de verschillende katholieke parochies als basis genomen. Voor de periode 1798/1811 tot 1920 zijn de akten van de Burgerlijke Stand onderzocht, van 1920 tot heden veelal de trouwboekjes, bidprentjes en geboortekaartjes. Voor de afstammelingen Stienen in Oost-Brabant, beschikten we over een kopie (uit 1987) van de afhandeling van de erfenis van Mathijs Ummenthun, waarin bijna alle afstammelingen van zijn opa Willem Stienen (geboren te Meijel, 1855) zijn verwerkt.
Twee van de Brabantse takken Stienen komen voort uit Jean Mathieu Stienen, geboren 1808. Zijn gezin, waaronder Christianus Stienen, geboren te Weert in 1834, vestigde zich in Eindhoven in het laatste kwart van de 19e eeuw. De afstammelingen van Christianus' oudste (erkende) zoon Willem, hebben zich met name in Oost-Brabant, Amerika en Limburg gevestigd, terwijl de afstammelingen van zijn tweede zoon Jan, tot op heden vooral in de buurt van Breda wonen. Vergeleken met het werk van pater Stijnen, bevinden zij zich allen in de B2-tak: de afstammelingen van Johannes Stijnen (geboren 1676). De link met Weert kon gelegd worden via het onderzoek van J.G.M. Stienen.
Lang niet iedereen die Stienen heet en in Brabant woont stamt af van Johannes Stijnen. Ook verschillende afstammelingen uit de B1-tak, van Silvester Stijnen (geboren 1665), hebben zich vanaf het einde van de 19e eeuw in Brabant gevestigd, onder andere in Helmond en 's-Hertogenbosch.
Het 'Brabantse' deel bevat nu meer dan 250 personen, waarvan zo'n 55% de naam Stienen draagt en 45% 'aangetrouwd' is. Het relatief hoge aantal 'aangetrouwden' hangt samen met het streven om van elke aangetrouwde ook de ouders op te nemen. Van de circa 100 huwelijken, is 30% met een vrouwelijke Stienen afstammeling gesloten, 50% met een mannelijke en de resterende 20% betreft de huwelijken van de ouders van aangetrouwden. De generaties tellen in Romeinse cijfers, waardoor Sil Stijnen 'I' is en we vandaag bij generatie 'XIII' zijn beland.
Vergelijking van de generaties tussen het eerder genoemde werk van Jos. Stijnen en de stamboom op deze website:
Site: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII
'Jos.': - A B C D E F G H I J K -
Waar mogelijk zijn van de personen de voornamen gebruikt, zoals die voorkomen op de geboorteakte (of doopinschrijving). Ook data en plaatsnamen zijn zoveel mogelijk ontleend aan officiële akten en documenten.

De aansluiting tussen de het werk van Jos Stijnen en deze site; de deling Stienen-Stijnen
De Weert-boom van Jos. Stijnen houdt richting Brabant op met de kinderen van Joannes Mathias (Jean Mathieu) Stienen. Omdat hijzelf, zijn kinderen en kleinkinderen allen naar Eindhoven trokken, is pater Stijnen waarschijnlijk het spoor bijster geraakt.
Pater Stijnen schrijft dat de deling tussen Stienen en Stijnen in Weert definitief wordt in generatie G in de 19e eeuw:
F1 Lambertus (Lambert) Stijnen (geboren 16 september 1805) krijgt 4 zonen die later trouwen:
G1 Gabriel Stijnen
G2 Silvester Hubertus Stijnen
G3 Peter Joannes Hubertus Stienen
G4 Henricus Stijnen
Broer F3 Leonardus Hubertus Stienen (geboren 12 januari 1811) krijgt 2 zonen met nageslacht:
G6 Joannes Silvester Stienen
G7 Henricus Stienen
(Dit heeft zich dus dichtbij de pater afgespeeld: zijn vader die Stijnen heette had volle neven die als Stienen geregistreerd waren!)
De door Jos. Stijnen aangegeven scheiding hebben we in beginsel aangehouden bij het samenstellen van de stamboom. Nader onderzoek van de geboorteakten zal aan het licht brengen wie precies hoe genoemd werd. Het is dus niet uit te sluiten dat er hier en daar een verwisseling Stienen-Stijnen heeft plaatsgevonden, zonder dat Jos. Stijnen het gemerkt heeft.
Nemen we bijvoorbeeld de Brabantse Stienens:
Pater Stijnen geeft niets aan voor C3 Geradus - D5 Christianus - E5 Gerardus - F9 Joannes Mattheus, waardoor het lijkt dat die allen de naam Stijnen droegen. Het is mogelijk dat de doopboeken van de Martinusparochie voor sommigen ook daadwerkelijk Stijnen schrijven, maar later onderzoek in de DTB en de Burgerlijke Stand heeft uitgewezen dat in deze lijn Christianus de laatste was die Stijnen heette. Gerardus, Jean Mathieu en hun afstammelingen schrijven allen Stienen, tot op heden. Van de nakomelingen van Petrus Johannes (G5), staat allerminst vast hoe zij genoemd werden. Zeker twee van hen: Hubertus en Gerardus, kwamen we in Helmond als Stienen tegen.
Het heeft er alle schijn van dat de afstammelingen die in Limburg en met name in Weert zijn gebleven vooral Stijnen heten en velen van de afstammelingen van diegenen die in de 18e en 19e eeuw Weert hebben verlaten Stienen zijn gaan heten. Dit vermoeden wordt bevestigd door de resultaten van de volkstelling in 1947, verwerkt in het Reportorium van Nederlandse Familienamen, waar we zien dat de naam Stijnen zijn zwaartepunt rond Weert heeft.

Privacy: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De Stamboomregistratie Stienen is op 5 september 2001 op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (nu: Autoriteit Persoonsgegevens) en is geregistreerd onder nummer m1000415. Gegevens over levende natuurlijke personen, waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, zijn verwijderd. Deze worden alleen opgenomen indien de betrokkene er zelf toestemming voor heeft gegeven.
Meldingsnummer 1000415
Naam verwerking Stamboomregistratie Stienen
Verantwoordelijke(n)
Naam Vereniging Erfgoed "Stienen"
   
Doel(en) van verwerking het bijhouden van een stamboom
Betrokkene(n)


familielid
Persoonsgegevens
Omschrijving geslachtsnaam
Verzameldoel het relateren van de betrokkene aan zijn stamboom
   
Omschrijving voornamen
Verzameldoel het relateren van de betrokkene aan zijn stamboom
   
Omschrijving geboortedatum
Verzameldoel het relateren van de betrokkene aan zijn stamboom
   
Omschrijving vadersnaam
Verzameldoel het relateren van de betrokkene aan zijn stamboom
   
Omschrijving moedersnaam
Verzameldoel het relateren van de betrokkene aan zijn stamboom
   
Omschrijving geboorteplaats
Verzameldoel het relateren van de betrokkene aan zijn stamboom
   
Omschrijving huwelijkse staat
Verzameldoel het relateren van de betrokkene aan zijn stamboom
   
Omschrijving huwelijksdatum
Verzameldoel het relateren van de betrokkene aan zijn stamboom
   
Omschrijving huwelijksplaats
Verzameldoel het relateren van de betrokkene aan zijn stamboom
   
Omschrijving naam echtgeno(o)t(e)
Verzameldoel het relateren van de betrokkene aan zijn stamboom
   
Omschrijving e-mailadres
Verzameldoel contact houden over geregistreerde gegevens
   
Bijzondere persoonsgegevens Geen
Ontvanger(s) het bestuur van de vereniging
bezoekers van de website www.stienen.nl
Doorgifte buiten EU J
Doorgifte passend

index search sitemap

© 1999–2023 Stienen.nl, all rights reserved.
No part of the information published here may be (re)published in its present form without the prior permission in writing.
Last update:
webmaster